Европийн төв банкны захирал Mario Draghi үг хэлнэ.

Европын парламентийн эдийн засаг, мөнгөний асуудал эрхэлсэн хороо эдийн засаг, мөнгөний бодлогын талаар мэдэгдэл хийх гэж байгааг арилжаачид чухалчилж үзэж байна.
Учир нь Mario Draghi нь Европийн төв банкны захирал мөн богино хугацааний бодлогын хүүг хянадаг бөгөөд еврогийн ханшинд бусад хүмүүсээс илүү нөлөө бүхий хүн юм.

source: forexfactory.com