Crude Oil – Шинжилгээ 04.19

Crude Oil-н өнөөдрийн арилжаа доод цэг 68.00 гэсэн цэгээс дээд цэг 72.75 гэсэн цэгүүдийг хооронд явагдахаар байна. Ерөнхий хандлага өсөлттэй хэвээр байгаа.

Трэн: Өсөлтийн