Дэмо данс нээх заавар

Demo арилжааны данс хэрхэн нээх зааврыг хүргэж байна