Gold – Шинжилгээ 04.09

Одоо байгаа цэгээс доошоо 1322.00 цэгт хүрээд тэндээсээ өсөөд эхний target-1 1339.00. Энэ цэгийн сэтлэж чадвал target-2 1343.00 байна.

Трэнд: Өсөлтийн